Sollicitatietraining

Voor wie?
Effectief uzelf presenteren op de arbeidsmarkt kunt u le­ren. Als u op zoek bent naar een andere baan en u be­schikt niet (meer) over de sollicitatiekennis en -vaardig­he­den die vandaag de dag nodig zijn, dan verdient het beslist aanbe­veling deel te nemen aan de sollicitatietraining van BHP Groep. Deze groepsgewijze training is gericht op het optimaliseren van uw sollicitatie- en presentatievaardigheden.

Wat komt er aan bod?
Onze sollicitatietraining bestaat uit 6 dagdelen. De training vindt plaats in een groep van 8 tot maximaal 12 personen. Alles wat u moet weten en kun­nen komt in onze sol­li­cita­tie­trai­nin­g aan de orde:

  • Het analyseren van vacatures en arbeidsmarkt
  • Het opstellen van een persoonlijk profiel
  • Het curriculum vitae
  • Het schrijven van een sollicitatiebrief in uw eigen stijl
  • Netwerken, oriënteren en nieuwe media
  • Presentatietechnieken
  • Het beter omgaan met mogelijke belemmeringen in het sollicitatieproces

U oefent een 'levensecht' sollicitatiegesprek met een selec­teur uit de praktijk. Dit gesprek wordt uitgebreid met u nabesproken. U krijgt te horen wat u goed doet. Hier­naast krijgt u tips en ad­vie­zen hoe u uw presen­tatie kunt ver­be­teren. Uw sollici­ta­tie­brief en CV wor­den na­geke­ken en van com­men­taar voor­zien door de trai­ner en uw medecursisten.

De training wordt gespreid over zes weken gegeven. Tussen de diverse bijeenkomsten bent u een aantal uren bezig met het opstel­len en aanscherpen van uw sollicitatiebrief en curriculum vitae. Van u wordt ver­wacht dat u weet in welke richting u een baan zoekt.  BHP Groep kan indien gewenst middels een voor­traject hier­ aan­dacht aan beste­den.

Wat levert het u op?
Na afloop van de training weet u hoe u werkgevers kunt benaderen. U kent de weg naar de verborgen vacatures. Hoe selec­teurs te werk gaan in ver­schillende situa­ties, is voor u een stuk helderder ge­wor­den. U beschikt over een cur­riculum vitae en een sollicitatiebrief waar u mee voor de dag kunt ko­men. Alle basisvaardigheden die van belang zijn heeft u ­ge­oe­fend. Het is u duidelijk op welke pun­ten u uw presentatie nog verder zou kun­nen ver­bete­ren. Door dit alles kan uw zelfvertrouwen toenemen. U zult veel actiever dan voor­heen de arbeidsmarkt kunnen be­nade­ren.

Privacy
Tijdens uw traject waarborgt BHP Groep uw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat. Wij voldoen aan de meldingsplicht conform de WBP bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), met meldingsnummer M1362322. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter inzage gegeven.