Individueel outplacement

Voor wie?
BHP Groep biedt u met individueel outplacement des­kun­dige en op maat ge­sneden begeleiding bij het voort­zetten van uw loopbaan elders. Deze begeleiding kunt u nodig hebben indien u om welke reden dan ook uw baan ver­liest. Dat kan onvrijwillig zijn ten ge­vol­ge van een fusie of re­or­gani­sa­tie, maar ook als u ­zelf be­slo­ten heeft afscheid te ne­men van uw hui­dige werkge­ver.

Wat komt er aan bod?
Het gaat erom dat u een nieuw en realistisch perspectief op werk krijgt. U wordt in dit traject door een vaste, ervaren loopbaanadviseur begeleid. Uw adviseur is gedurende het gehele traject uw aanspreekpunt en ondersteunt u waar mogelijk en nodig. Tijdens het traject komen, afhankelijk van uw situatie en vraag, aan de orde:

  • Emotionele verwerking en afscheid nemen van uw functie en organisatie
  • De huidige stand van zaken
  • U wordt begeleid bij het opnieuw 'ontdek­ken' waar uw capaciteiten en talenten liggen
  • U wordt begeleid bij het verkennen van de ar­beids­markt en het bepalen van uw zoek­rich­ting
  • U kunt deelnemen aan onze sollicitatietraining zodat u uw presentatie kunt optimaliseren
  • U neemt deel aan een loopbaanonderzoek
  • U stelt een persoonlijk actieplan op
  • U wordt begeleid bij het effectief benaderen van de arbeidsmarkt
  • U krijgt tijdens uw traject exclusief toegang tot ons unieke online vacatureprogramma. Binnen dit programma krijgt u een volledig overzicht van alle gepubliceerde vacatures op internet, op basis van uw persoonlijke zoekprofiel.

Vooraf voert u een oriënterend gesprek waarin u en uw adviseur nagaan of deelname aan het traject u voldoende op zal leveren. De gesprekken vinden om de 1 á 2 weken plaats bij ons op kantoor. Deze worden door u voorbereid aan de hand van huiswerkopdrachten. Om uw doel te bereiken zult u uiteraard tijd en energie moe­ten investeren. Hoe­veel hangt af van tal van factoren. Een minimum van twee dagen per week geldt als richtlijn. De duur van het traject wordt samen met u en uw (ex)werkgever vastgesteld.

Resultaat
Een passende op­lossing, waar u zich in kunt vinden, daar gaat het om! Dat kan zijn een nieu­we func­tie in een an­de­re orga­nisa­tie of wel­licht een om-, her- of bij­scho­lings­tra­ject, dat reëel per­spec­tief op pas­send werk biedt. Ook kunt  u ervoor kie­zen, als de kan­sen op suc­ces goed zijn, te star­ten  met een ei­gen bedrijf. Verreweg de meeste clië­nten van BHP Groep sla­gen erin binnen een jaar een nieuwe werkplek te vinden. Lukt het u onverhoopt niet, dan weet u in ieder geval wat u wilt en u weet ook hoe u uw doel be­rei­ken kunt. U kunt dus zelf­standig ver­der.

Privacy
Tijdens uw traject waarborgt BHP Groep uw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat. BHP Groep voldoet aan de wettelijke richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter inzage gegeven.