Loopbaancoaching en -advisering

Voor wie?
In uw huidige functie heeft u zich nu alweer gerui­me tijd volledig ingezet voor de organisatie. Dat is u en uw werk­gever goed bevallen, maar nu heeft u toch sterk het gevoel toe te zijn aan een nieuwe stap in uw loop­baan, binnen de orga­nisa­tie waar u nu werkt of mogelijk daar­bui­ten. U dreigt vast te lo­pen in uw huidige functie. Herkent u zich hierin?

'Loop­baancoaching en -advisering' van BHP Groep biedt u de mogelijkheid met onafhankelijke en deskundige begelei­ding te wer­ken aan een nieuw en rea­lis­tisch per­spec­tief.

Wat komt er aan bod?
In dit uitgebalanceerd traject voert u een tiental adviesge­sprek­ken met een ervaren loop­baanadviseur. U neemt deel aan een op maat ge­sne­den capaci­teiten- en per­soon­lijkheidsonderzoek. In de pe­riode tussen de ge­sprekken voert u diverse gerichte ac­tiviteiten uit. Tij­dens het tra­ject ko­men, af­han­ke­lijk van uw situa­tie, aan de orde:

  • Carrière en levensloop
  • Persoonlijke waarden en normen
  • Sterke en zwakke kanten
  • Huidige functie en functioneren
  • Het maken van en inhoud geven aan keuzes
  • Actieplannen

Vooraf voert u een oriënterend gesprek waarin u en uw adviseur nagaan of deel­name aan het traject u voldoen­de op zal leveren. Rap­por­tage aan uw werkgever ge­schiedt in over­leg met u. Het traject wordt afgesloten met een rap­port of een helder en realistisch actieplan.

De gesprekken vinden om de twee weken plaats en duren ongeveer 1 tot 1,5 uur. Inclusief oriënterend gesprek en online loopbaanonderzoek duurt het complete traject een klein half jaar. U kunt erop rekenen dat u mini­maal vier uur per week nodig heeft voor het uitvoeren van de activiteiten.

Resultaat
Aan het eind van het traject heeft u een heldere balans op­ge­maakt ten aanzien van uw loop­baan tot op dat moment. U heeft nu voldoende basis om uw conclusies te trekken met be­trek­king tot uw toe­komst. Het traject is zodanig ge­structureerd dat hel­der wordt wat u wilt met uw loop­baan, wat u kunt, en wat de ar­beids­markt u te bieden heeft. Een en an­der ­mondt uit in een realis­tisch ­per­spec­tief. Ook heeft u een con­creet en aan­trek­ke­lijk actieplan opge­steld, waar­mee u zelf de nodige stap­pen kunt gaan zetten om vorm te ge­ven aan uw ge­maakte keuzes. U staat steviger in uw schoenen dan voorheen en u kunt uw carrière een nieuwe, positieve wending geven.

Privacy
Tijdens uw traject waarborgt BHP Groep uw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat. Wij voldoen aan de meldingsplicht conform de WBP bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), met meldingsnummer M1362322. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter inzage gegeven.