Carrière-advies

Voor wie?
De arbeidsmarkt verandert snel. Mensen kunnen zich aan het begin van of tijdens hun loopbaan bezinnen op (nieuwe) werkmogelijkheden. Daarnaast kunnen er allerlei andere aanleidingen zijn, zoals reorganisatie, fusie of ziekte, om stil te staan bij de vraag of een nieuwe beroepskeuze op zijn plaats is. Het carrière-adviestraject van BHP Groep is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning en een deskundig advies bij loopbaankeuze-vraagstukken.
Het carrière-adviestraject is toegespitst op werkvelden, beroepen en functies.

Wat komt er aan bod?
Het carrière-adviestraject bestaat uit 9 begeleidingsuren (inclusief eindrapportage) en wordt gestart met de inzet van een aantal betrouwbare onderzoeksmethoden (tests en vragenlijsten). De bijeenkomsten worden over maximaal acht weken verspreid. U wordt altijd actief betrokken bij het keuzeproces.

Het traject is als volgt opgebouwd:

Tijdens het oriënterend gesprek worden uw loopbaan- en opleidingsachtergrond doorgenomen. De vraagstelling en de inhoud van het onderzoek worden vastgesteld en er wordt een tijdsplanning gemaakt. Vervolgens worden de tests afgenomen, die informatie geven over de vragen: 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?'. Wij werken hiervoor met een gecomputeriseerde onderzoeksmethode. Het programma is gebruikersvriendelijk, computerkennis is niet vereist.

Tijdens de bespreking van de testresultaten ligt de nadruk op het uitgebreid doornemen van de gemaakte tests en vragenlijsten. Bovendien worden de resultaten met elkaar in verband gebracht en vertaald naar concrete functionele mogelijkheden.
De gesprekken worden door u voorbereid aan de hand van huiswerkopdrachten.

U heeft inmiddels zicht op uw mogelijkheden. Op basis van de conclusies die zijn getrokken uit de testresultaten en gespreksgegevens, worden concrete keuzes gemaakt. Het doel is om te komen tot één of meerdere opties die praktisch uitvoerbaar zijn én voldoende arbeidsmarktperspectieven bieden. Hierbij wordt tevens een eventueel gewenst opleidingstraject in beeld gebracht.

Resultaat
De onderzoeksbevindingen worden samengevat in een helder en duidelijk rapport. Het rapport bevat een samenvatting van de onderzoeksbevindingen én een conclusie en advies, dat antwoord geeft op de vragen wat u kunt en welke beroepen c.q. beroepsrichtingen bij u aansluiten. Het één en ander mondt uit in een realistisch (arbeidsmarkt)perspectief. Rapportage aan uw (eventuele) werkgever gebeurt in onderling overleg met u.

Privacy
Tijdens uw traject waarborgt BHP Groep uw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat. Wij voldoen aan de meldingsplicht conform de WBP bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), met meldingsnummer M1362322. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter inzage gegeven.